Previous Next Purchase a Print

Mountain Goat - Mount Timpanogos - July '08
Mountain Goat - Mount Timpanogos - July '08
Keywords: Utah, landscape, mountain goat, wildflower, Wasatch Mountains, wildlife, Mount Timpanogos